Naujienos

Savivaldybių ugniagesių finansavimu turi būti deramai pasirūpinta

Savivaldybių ugniagesių finansavimu turi būti deramai pasirūpinta

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija kreipėsi į Vidaus reikalų ir Finansų ministerijas, išreikšdama didelį susirūpinimą dėl Vidaus reikalų ministerijoje pradėtos valstybinės, savivaldybėms perduotos priešgaisrinės saugos funkcijos peržiūros bei aktyvių iniciatyvų, galinčių pasireikšti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų naikinimu ar nepakankamu finansavimu savivaldybių ugniagesių darbo apmokėjimui užtikrinti.

Jame pažymima, kad savivaldybių priešgaisrinės tarnybos dalyvauja gesinant apie 50 proc. visų šalies gaisrų bei atliekant apie 30 proc. gelbėjimo darbų, t.y. 11000-13000 išvykimų per metus. Dažnu atveju kaimo ir kitose atokiose Lietuvos vietovėse savivaldybių priešgaisrinės pajėgos pirmos atvyksta į gaisro ar nelaimės vietą ir pradeda gaisro gesinimą ir gelbėjimo darbus.

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos buvo įkurtos, kad užtikrintų gaisrų gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų prieinamumą atokiausiose Lietuvos vietose, nutolusiose nuo didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų. Priešgaisrinės saugos funkcija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra viena iš valstybės savivaldybėms perduotų (valstybinių) funkcijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų savivaldybių biudžetams). Be valstybės skiriamų dotacijų, savivaldybės kasmet savo lėšomis papildomai prisideda prie priešgaisrinės saugos funkcijos finansavimo, skirdamos apie 1,5-2 mln. eurų savivaldybių biudžetų lėšų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019-07-03 nutarimu Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2020 m. sausio 1 d. padidino minimalią mėnesinę algą 52 eurais (nuo šiuo metu nustatytos 555 Eur iki 607 Eur sumos). Todėl nuo 2020 m. sausio 1 d. savivaldybių atliekamai valstybės perduotai priešgaisrinei funkcijai vykdyti skiriamų valstybės dotacijų suma minimaliai turi didėti bent 52 eurais per mėnesį (624 eur/metus) kiekvienam savivaldybėje dirbančiam ugniagesiui. „Deja, dabartinė teisės aktais nustatyta savivaldybių ugniagesių komandų struktūra užprogramuoja ir neišvengiamą viršvalandinį darbą ugniagesiams, kuris taip pat turi būti teisingai apmokamas skiriant savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam tikslui papildomų lėšų“, - pabrėžia Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos vadovas Vytas Kaziliūnas.

Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtinto Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto priede „Minimalūs budinčios pamainos sudėties reikalavimai“ įtvirtinta, kad kiekvienoje savivaldybių ugniagesių komandoje prie automobilinės cisternos priskirti būtina ne mažiau kaip 2 ugniagesius, dirbančius keturiomis pamainomis.

Pagal prie šio rašto pridedamus Asociacijos atliktus skaičiavimus, bendrai visoms savivaldybėms ugniagesių viršvalandiniams darbams ir didėjančiam minimaliam darbo užmokesčiui apmokėti trūksta apie 4,5 mln. eurų. Ši trūkstama suma, deja, nėra numatyta rengiamame 2020 m. valstybės biudžete. Asociacijos duomenimis, ir ankstesniais metais savivaldybėms buvo skiriama nepakankama valstybės dotacijų suma. Vien tik 2019 m. deficitas darbo užmokesčiui buvo apie 2,3 mln. eurų, kuris lėmė savivaldybių įsiskolinimą.

Šiuo metu tarpinstituciniu lygmeniu svarstomas 2020 m. valstybės biudžeto projektas. Kaip teigia LGSA vadovas V. Kaziliūnas, šiame projekte yra numatytas nepakankamas finansavimas savivaldybių priešgaisrinės funkcijos vykdymui. Ugniagesių darbo užmokesčio mokėjimui trūksta apie 8,2 mln. eurų.

Kaip teigia V. Kaziliūnas, biudžeto projekte numatoma dotacijų suma neužtikrins net nuo 2020-01-01 didėjančio minimalaus darbo užmokesčio savivaldybių ugniagesiams mokėjimo, nekalbant jau apie tai, kad biudžete nesuplanuotos lėšos 2019-07-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis sudarytoje 2020 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (toliau – 2020 Nacionalinis susitarimas) numatytam darbo užmokesčio didėjimui.

2020 Nacionaliniu susitarimu yra numatomas papildomas ugniagesių darbo užmokesčio didėjimas nuo 2020 m. sausio 1 d. Remiantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, ugniagesio pareiginės algos pastovioji dalis skaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 2020 Nacionalinio susitarimo II skyriaus 5 punktu nustatomas pareiginės algos bazinis dydis 2020 m. – 176 eurai. Šis dydis yra 3 eurais didesnis lyginant su 2019 m. 2020 Nacionalinio susitarimo 10.4 punktu Vyriausybė įsipareigoja kartu su Lietuvos Respublikos 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikti įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu, Lietuvos Respublikos Seimui, tarp jų ir dėl ugniagesių pareiginės algos koeficiento didinimo nuo šiuo metu esamo 3,38 iki 4. Bendras papildomas lėšų poreikis savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimui pagal 2020 Nacionalinį susitarimą būtų apie 3,7 mln. eurų.

Kaip teigiama išsiųstame rašte, iš viso planuojamame 2020 m. biudžete savivaldybėms ugniagesių darbo užmokesčio didėjimui užtikrinti būtina skirti papildomai apie 8,2 mln. eurų.

Jame akcentuojama, kad savivaldybėms perduota valstybinė priešgaisrinės saugos funkcija yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų savivaldybių biudžetams). Valstybė, didindama minimalų darbo užmokestį, pareiginės algos bazinį dydį ir koeficientą, privalo numatyti savo biudžete ir skirti savivaldybėms pakankamą dotacijų sumą padidinto darbo užmokesčio išmokėjimui. Priešingu atveju bus pažeisti pamatiniai konstituciniai teisinės valstybės, socialinių garantijų ir teisingo apmokėjimo už darbą principai.

LGSA tikisi, kad visų išvardintų problemų sprendimas bus rastas ir savivaldybių atliekama priešgaisrinė funkcija bus užtikrinta, o ugniagesiams garantuotas teisingas darbo apmokėjimas.

Taip pat skaitykte